Achtergronden

Beste lezer,

Wat zijn de achtergronden van de interventie Gezondheidsbevordering?

De interventie richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het gaat hierbij om een patiënt met cardiovasculaire risicofactoren te motiveren (meer) te (gaan) bewegen.

Het veranderen van je gedrag is niet eenvoudig. Professionals werkzaam in de gezondheidszorg hebben als (één naast vele doelen) het doel een patiënten te motiveren tot ander, gezonder gedrag. Voor een patiënt is het een hele klus om zijn/haar gedrag te veranderen, maar professionals kunnen ook wel een steuntje in de rug gebruiken. In deze interventie wordt zowel de patiënt als de professional gemotiveerd. Dit is de interventie Gezondheidsbevordering in een notendop!

Gezondheidsbevordering is gestart met een studie naar de relatie cardiovasculaire risicofactoren en bewegen. De conclusie was dat het verbeteren van de intensiteit van bewegen een positief effect heeft op de risicofactoren d.w.z. mensen die intensiever bewegen hebben minder risicofactoren.

Vervolgens is een gedragsdeterminantenstudie uitgevoerd bij mensen met één of meer risicofactoren voor hart- en vaatziekten . Deze studie was gericht op wat de achterliggende redenen zijn voor mensen om wel of niet te bewegen. Ook bij professionals is een gedragsdeterminantenstudie uitgevoerd. Deze studie was gericht op wat de achterliggende redenen zijn voor professionals om patiënten te motiveren om meer te bewegen.

De resultaten uit deze drie studie zijn gecombineerd in de interventie Gezondheidsbevordering. Om tot een effectieve gezondheidskundige interventie te komen is gewerkt volgens de systematiek van Intervention Mapping. Intervention Mapping is een effectief gebleken strategie om, vanuit een analyse van gedrag, een interventie te ontwikkelen. Zowel patiënten als professionals hebben deelgenomen aan de ontwikkeling. van de interventie . De interventie zal worden geëvalueerd op effectiviteit en efficiency voor de beroepspraktijk. De interventie is in de pilot-fase alleen beschikbaar voor een geselecteerde groep professionals. Deze professionals nodigen hun eigen patiënten uit om deel te nemen aan de bewegingsinterventie.

Met hartelijke groet,
Drs. Barbara Sassen